Tīrās telpas

Cache cleaned (206.87 KB)

Tīra telpa (cleanroom) ir telpa, kurā tiek kontrolēta aerosola daļiņu koncentrācija un kura ir konstruēta un izmantota tā, lai samazinātu daļiņu iekļūšanu, emisiju un aizturēšanu telpā, un kurā pēc nepieciešamības tiek kontrolēti arī citi parametri, piemēram: temperatūra, mitrums un spiediens (ISO14644-1, 2.1.1. punkts). Šajā telpu klasē ietilpst ne tikai ražošanas telpas (elektronika, farmakoloģija), bet arī medicīnas laboratorijas, infekcijas izolatori, kurām nepieciešama baktēriju aizsardzība.

Norobežojošo konstrukciju hermētiskuma tests

Viena no pārbaudes metodēm, nododot ekspluatācijā tīru telpu, ir ēkas norobežojošās konstrukcijas hermētiskuma pārbaude. Atbilstoši ISO 14644-3 standarta B.13.2. punktam un izmantojot aerosola ģeneratoru un diskrētu daļiņu skaitītāju, šo pārbaudi veic skenējot vietās, kur daļiņas var iekļūt tīrā telpā. Šī metode ir diezgan neefektīva, tāpēc Vācijas inženieru asociācija (VDI) ir izstrādājusi standartu DIN VDI 2083/19, kas regulē kārtību, kā tiek novērtēta tīras telpas gaiscaurlaidība, izmantojot Blower Door aparatūru. Ēku norobežojošās konstrukcijas maksimālās pieļaujamās gaiscaurlaidības kvantitatīvie kritēriji ir noteikti astoņām telpu klasēm, kas atbilst ISO 14644 un GIMP standartu klasifikācijai. Lai kvalitatīvi novērtētu hermētiskumu un identificētu filtrācijas vietas, ir paredzēts izmantot tādas meklēšanas metodes un aprīkojumu kā ultraskaņa, marķiergāze (Tracer Gas), anemometrs, diskrētu daļiņu skaitītājs un ģenerators, termovizors, dūmu ģenerators utt.

Gaiscaurlaidības novērtēšana dažādu spiediena kritumu ietekmē

Šīs metodes priekšrocība ir spēja kvantitatīvi noteikt gaisa caurlaidību dažādu spiediena kritumu ietekmē, kā arī ļauj simulēt gan darba spiedienu tīrajā telpā, gan spiedienu, kas ventilācijas sistēmas atteices gadījumā var iedarboties uz tīrās telpas norobežojošo konstrukciju.

Pateicoties šai metodei, jau projektēšanas posmā kļuva iespējams skaidri noformulēt pieļaujamās gaiscaurlaidības robežas un pārbaudīt to atbilstību pie objekta nodošanai ekspluatācijā. Tāpēc pasūtītāji un projektētāji pozitīvi uzņēma Blower Door metodes pielietojuma standartizāciju ne tikai Vācijā, bet arī starptautiskā mērogā.